O nas

Mam na imię Adam. Prowadzę kurs prawa jazdy Kat B dla osób , które chcą sprawnie i bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym.

Zapraszam kierowców do podniesienia swoich umiejętności i wyeliminowania złych nawyków.
Prowadzę lekcje odświeżające dla tych którzy chcą zasiąść za kierownicą po dłuższej przerwie.Przekażę Ci potrzebną wiedzę i umiejętności, które posiadam.
Dopasuję godziny szkolenia do Twoich codziennych zajęć.


Jak zdobyć prawo jazdy

pills 204, ailment 0);">Prawo jazdy w Anglii i ca?ym UK. Jak uzyska? prawo jazdy kategorii B - na samochody osobowe

Przebywaj?c na Wyspach - w Wielkiej Brytanii (w Anglii, Walii, Szkocji) lub w Irlandii P?n. - mo?esz uzyska? prawo jazdy, które b?dzie honorowane równie? w Polsce i innych krajach. To szansa na wielk? zmian? w twoim ?yciu! Dzi?ki tej decyzji:
  • ?atwiej b?dzie ci funkcjonowa? na co dzie?,
  • b?dziesz mia? szans? na lepsz? prac? i wy?sze zarobki, 
  • przekonasz si?, ?e umiej?tno?? prowadzenia samochodu mo?e otworzy? przed Tob? nowe mo?liwo?ci i dostarczy? przyjemnych wra?e?,  
  • uzyskasz bardzo istotny we wspó?czesnym ?yciu dokument, a b?dzie to o wiele prostsze ni? w Polsce.
Pami?taj – nawet bez znajomo?ci j?zyka angielskiego mo?esz przyst?pi? do egzaminów i uzyska? angielskie prawo jazdy.

Pomogli?my ju? tysi?com osób. Dzi?ki naszym wskazówkom ?atwiej za?atwisz niezb?dne formalno?ci oraz zdasz egzaminy. Je?li zaczniesz przygotowania dzisiaj, to swoje angielskie prawo jazdy odbierzesz ju? za kilkana?cie, a mo?e nawet kilka tygodni.

Aby uzyska? angielskie prawo jazdy:

Nie musisz mówi? po angielsku. W czasie egzaminu teoretycznego korzystasz z t?umaczenia testów. Na egzamin praktyczny mo?esz zabra? osob? znaj?c? j?zyk angielski i w razie potrzeby skorzysta? z jej pomocy. Wa?ne, by mia?a ona uko?czone 16 lat. T? osob? mo?e by? tak?e twój instruktor nauki jazdy, wystarczy, ?e porozumiesz si? z nim w tej sprawie.

Musisz mie? uko?czone 17 lat.


Musisz wiedzie?, ?e aby ubiega? si? o prawo jazdy w UK musisz przebywa? na Wyspach co najmniej od 185 dni.

Musisz pami?ta?, ?e w UK istnieje rozgraniczenie pomi?dzy prawem jazdy na samochód z automatyczn? i manualn? skrzyni? biegów. Prawo jazdy na samochód z manualn? skrzyni? biegów upowa?nia tak?e do prowadzenia samochodu z automatyczn? skrzyni? biegów, ale prawo jazdy na samochód z automatyczn? skrzyni? biegów nie pozwala ju? na prowadzenie samochodu z manualn? skrzyni? biegów. Prawie wszyscy instruktorzy jazdy maj? samochody z manualn? skrzyni? biegów.

Formularze D1/DL1 i tymczasowe prawo jazdy (provisional driving licence)

Formularz D1  s?u?y do wyst?pienia o tymczasowe prawo jazdy (provisional driving licence), które:
  • upowa?nia ci? do rozpocz?cia jazd szkoleniowych,
  • jest wymagane od osób przyst?puj?cych do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego.

Przydatne informacje dotycz?ce formularzy D1/DL1

Region    Anglia, Szkocja, Walia   

Rodzaj formularza    D1

Gdzie otrzymasz formularz
w ka?dym urz?dzie pocztowym, w wi?kszo?ci szkó? nauki jazdy lub w lokalnym oddziale DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency)    

Gdzie mo?esz wype?ni? wniosek elektronicznie
www.direct.gov.uk

Jak dostarczy? formularz i pozosta?e wymagane dokumenty
wys?a? tradycyjn? poczt? na adres podany w formularzu albo dostarczy? do lokalnego oddzia?u DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency) 
 
Pami?taj!

Do formularza nale?y do??czy? :
  • zdj?cie,
  • paszport lub dowód osobisty (po zmianie przepisów w 2009 r. obywatele Unii Europejskiej, w tym Polacy, zostali zwolnieni z uci??liwego obowi?zku potwierdzania to?samo?ci za po?rednictwem wiarygodnych osób; wystarcza obecnie przedstawienie paszportu lub dowodu osobistego, ale jest jeden wyj?tek - w Irlandii P?n. nadal trzeba potwierdzi? to?samo??, gdy przesy?asz dowód osobisty, przes?anie paszportu ju? nie wymaga tej procedury), 
  • czek lub przekaz pocztowy (tzw. postal order) wystawiony na DVLA / DVA na kwot?, któr? wyznacza aktualny cennik. 


ArtCreative Design and Custom coding